Wednesday, June 29, 2011

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha!


A Loving Atma Namaste!

Chanting "The Mantra which Calms All Suffering" ...

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha!

  


There are no mantras in the 600 volumes of the Prajna Paramita Sutras - which includes The Heart Sutra at the End of which there is a Mantra.

So, to have this mantra at the end is rather unusual.

It is called "The Mantra which Calms All Suffering" ... "Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha!"

What does it mean?

It has been translated in many ways ...

One of the beautiful ways is a commentary extracted from "The Heart of Understanding": by Thich Nhat Hanh.

He says:

"Through mindfulness we experience "Interbeing" which means everything is in everything else.
Therefore, one should know that Perfect Understanding is a great mantra, is the highest mantra, is the unequaled mantra, the destroyer of all suffering, the incorruptible truth."

Other interpretations include but are not limited to:

 • Gone ... Gone Beyond
  Which has gone altogether beyond
  Freed from Suffering ... or What an Awakening!
 • Gone, gone, gone beyond, gone altogether beyond. Oh what an awakening! All hail!
 • Gone, gone, gone beyond altogether beyond, Awakening, fulfilled!
 • Gone, gone, gone to the Other Shore, attained the Other Shore having never left.
 • Gone, gone, totally gone, totally completely gone, enlightened, so be it.
 • "Oh, you have done! You have done! You have completely crossed the margin.
  This is Enlightenment! Congratulations!"
 • "Homage to the Awakened Mind which has crossed over to the other shore - which has gone altogether beyond freed from suffering"

Loving Blessings be with All!

http://www.youtube.com/watch?v=a41PjF6czRU&feature=related

4 comments:

 1. prajna paramita hridaya sutra

  Avalokateshvara bodhisattva.gambhiram prajnaparamita caryam caramano vyavalokayatisma panca skandhas tams ca sva bhava sunyam .
  pasyati sma iha sariputra
  rupam sunyata (...) va rupam rupan na prithak
  sunyata sunyataya na prithag rupamyad rupam sa sunyata ya sunyata sa rupamevam eva vedana samjna samskara vijnanamiha sariputra sarva dharma sunyata laksana anutpanna anruddha avmala anuna aparpurnata (...) sariputra sunyatayam na rupam na vedana na samjna na samskara na vijnana na caksuh srotam na ghrana jihva kaya manah na rupa sabda gandha rasa spistavya dharmah na caksur dhatur ya van na mano vijnanam dhatur
  na vidya na vidya na vidya ksayo na(*) vidya ksayo ya van jaramaranam na jaramarana ksayo na duhkha samudaya nirdoha margajna na jnanam na prapti na bhismaya tasmai na prapti tvad bodhisattva prajnaparamita asritya
  viha ratya citta varano vidya ksayo na vidya ksayo
  ya van jaramaranam na jaramarana ksayo
  na duhkha samudaya nirodha margajna na jnanam na prapti na bhismaya tasmai na prapti tvad bodhisattvanam prajnaparamita asritya viha ratya citta varano citta varano
  na siddhitvad atrasto vipa ryasa ti kranto
  ni stha nirvana tya dha vyava sthitah sarva buddhah prajnaparamitam asritya (a?)nuttaram samyaksambodhim abdhisambuddhah ta smai jnata vyam
  prajna paramita maha mantram maha vidyamantram
  anuttara mantram asamasama mantram
  sarva duhkha prasa manam sa tyam ami thyatvat prajna paramita yam ukto mantrah tadyatha


  Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha tyam pragna-paramiya hidrayam somaptam

  ReplyDelete
 2. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha Pūrā/Antima pragna-paramiya hidrayam somaptam sutra

  ReplyDelete
 3. (Saintly Avalokiteshvara bodhisattva)
  (Deep perfect wisdom action perform luminously)

  (Saw five bundles them own nature empty)

  (Crossed beyond all suffering and difficulty. Shariputra :)

  (form emptiness evidently form, form not different)
  (emptiness, emptiness not different form)
  (this form that emptiness this emptiness that form)
  (like this feeling thought choice consciousness)
  (oh Shariputra all dharmas emptiness)
  (mark not born not pure not increase not decrease?)
  (Therefore Shariputra in the middle of emptiness)
  (No form no feeling no thought, no choice no consciousness)
  (No eye ear no nose tongue body mind)
  (No form sound smell taste touch dharmas)
  (No eye-area up to any mind-consciousness area)
  (No clarity no clarity no clarity exhaustion no clarity exhaustion)
  (Up to old age no old age exhaustion)
  (No suffering end of suffering path)
  (No knowledge no ownership no witnessing no things to own)
  (Therefore bodhisattva perfect wisdom dwells)
  (In dwell thought no obstacle clarity exhaustion not clarity exhaustion)
  (Up to old age no old age exhaustion)
  (No suffering end of suffering path)
  (No knowledge no property no witnessing no things to own)
  (Therefore bodhisattva perfect wisdom dwells)
  (In dwell thought no obstacle thought no obstacle)
  (No existence fear fright inverse reverse? separate)
  (Perfectly stands nirvana three worlds thing experiences)
  (All Buddhas perfect wisdom dwell)
  (Unexcelled ultimate perfect insight together? Buddhas)
  (therefore should know?)
  (Perfect wisdom great charm great clear charm)
  (Unexcelled charm unequalled equal charm)
  (All suffering stop terminate genuine real not vain)
  (Perfect wisdom declared charm saying)

  GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA
  (gone gone totally gone totally completely gone enlightened so be it)

  ReplyDelete
 4. Also in Mandarin Chinese :


  Jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pútí suōpó hē (3x)

  guān zìzài púsà xíng shēn bōrě bōluómì duōshí zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng dù yīqiè kǔ è shèlì zi sè bù yì kōngkōng bù yì sè sèjíshìkōng kōngjíshìsè shòu xiǎng Xíng shi yì fù rúshì shèlì zi shì zhū fǎ kōng xiāng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng bù zēng bù jiǎn shì gù kōngzhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shi wú yǎn ěrbí shé shēn yì wú sè shēng xiāngwèi chùfǎ wú yǎnjiè nǎizhì wúyìshí jiè Wú wú míng yì wú wú míng jǐn nǎizhì wú lǎosǐ yì wú lǎosǐ jìn wú kǔ jí miè dào wú zhì yì wú déyǐ wú suǒdé gù pútí sà chuí yī bōrě bōluómì duō gù xīn wú guà'ài wú guà'ài gù wú yǒu kǒngbù yuǎn lí diāndǎo mèngxiǎng jiùjìng Niè pán sānshì zhū fú yī bōrě bōluómì duō gù de ā nòu duō luō sān miǎo sān pútí gùzhī bōrě bōluómì duō shì dàshén zhòu shì dàmíng zhòu shì wú shàng zhòu shì wú děng děng zhòu néng chú yīqiè kǔ zhēnshí bù xū gù shuō bōrě bōluómì duō Zhòu jí shuō zhòu yuē

  (jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pútí suōpó hē 3x)

  ReplyDelete